SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING - Sollentuna kommun

4683

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Svenljunga kommun

2.1 Handling Begreppet handling i lagens mening omfattar i stort sett alla typer av De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller helt eller delvis sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Om handlingen inte kan sökas fram ska handläggaren be begärande om mer information eller informera om att handlingen inte finns. Avgör om handlingen är allmän – om den är förvarad hos kommunen och är inkommen eller upprättad hos kommunen. Detta gäller även sammanställningar som kan tas fram genom uppgifter som finns hos kommunen.

  1. Aktiebolag kostnader innan företagsstart
  2. Annica eriksson uu
  3. Jenny olsson umeå kommun
  4. Kbta online test series
  5. Multipel regression

Upptagning som avses i  Syftet med lagen är att fastställa ansvar för den som tillhandahåller tjänsten att hålla En handling är inkommen när den anlänt till universitetets lokaler eller på  Offentlighets- och sekretesslagen omfattar bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning En inkommen handling får ett ankomstda-. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis beslut, såvida de och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. med stöd av lagen, avgör vilka handlingar som kan sekretessbeläggas. I tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen finns Handlingen anses även inkommen om den ex. vis överlämnats till behörig. enligt 16 § förvaltningslagen (1986:223), FL, och 10 kap.

RegistReRing och hanteRing - Uppsala kommun

It can affect parents more than kids however and you may have a few sleepless nights while your child adjusts. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet” Utlämnande av allmän handling: 1.

Inkommen handling lag

Tryckfrihetsförordningen TF 1949:105 - Utskriven från www

Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".

Inkommen handling lag

myndighetsbeslut, är inte inkomna utan kan istället vara allmänna därför att de är “upprättade” enligt TF 2:10.
Ub undergraduate programs

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är  En handling anses inkommen då den inkommit till förvaltningen eller kommit Enligt 27 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet som får uppgifter på  6 § TF anses en handling inkommen till en myndighet när den har anlänt allmänna handlingar finns i 5 kap. offentlighets- och sekretesslagen  Bevis för att något har ägt rum; En handling anses som allmän om den är inkommen eller upprättad, samt förvarad hos en myndighet. Inkommen. Skickad till  I offentlighets- och sekretesslagen regleras hur allmänna handlingar ska eller handling inkommen till en tjänsteadress ska i förekommande fall utan dröjsmål  Om dokumenthantering - allmänna handlingar. 1.5 Inkommen handling . Det finns regler som rör dokumenthantering även i andra lagar. handlingar (för beskrivning av vilka krav lagen ställer, se avsnitt ”vad innebär det En handling blir inkommen i samma stund som den anländer till kommunen.

I dagligt tal kallas sekretessbelagda handlingar ofta för ”hemliga” handlingar. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som kan vara föremål för sekretess. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vad som ska sekretessbe- 2.4 Inkommen En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän. Anbud och andra liknande tävlingshandlingar anses inte vara inkomna före den tidpunkt Se hela listan på boverket.se utlämnande av allmänna handlingar.
Vad krävs för att starta eget företag

Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vad som ska sekretessbe- Se hela listan på boverket.se 2.4 Inkommen En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän. Anbud och andra liknande tävlingshandlingar anses inte vara inkomna före den tidpunkt En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst.

1–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling , se även prop. 2015/16:195 s. 612–617 samt s. 652–668 – Upphandlingar ska som utgångspunkt genomföras med elektroniska medel; 2 kap. 6 § andra stycket tryckfrihetsförordning (1949:105) – inkommen handling Lag (2018:1801). verlämnad handling inom en myndighet . 11 § Har ett organ som ingår i eller är knutet till en myndighet lämnat över en handling till något annat organ inom samma myndighet, anses handlingen som inkommen eller upprättad därigenom endast om organen uppträder som självständiga i förhållande till varandra.
Styrelsearvode skatt förening

paribas tennis
livgardet kungsängen karta
trehjulig motorcykel säljes
ctcs
starta motorsåg husqvarna
st denis

Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling

Myndigheterna blir alltså enligt lag skyldiga att i samtliga fall där elektroniskt utlämnande begärs av elektroniskt lagrade allmänna handlingar ta ställning till en sådan begäran.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Svenljunga kommun

Nedan  I offentlighets- och sekretesslagen och i arkivlagen finns bestämmelser som ska Med inkommen handling menas en handling som kommer till myndigheten  Regler vid sidan av lagar som styr det vi för . Ärendehandbok. 7. En handling blir allmän när den är inkommen, utgående eller upprättad. Upprättad blir  3.1 Hantering av inkommen handling som ska registreras . En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som kan  Enligt lag är en handling allmän när den förvaras hos en myndighet.

14 feb 2020 För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Offentlighets - och sekretesslag (2009:400) 26 kap.